Proč jsou hodnoticí schůzky dobré pro týmovou morálku

06.10.2023

Proč jsou hodnoticí schůzky dobré pro týmovou morálku

Pravidelné hodnoticí schůzky mohou být nesmírně přínosné jak pro jednotlivé zaměstnance, tak pro širší tým a firmu. Kromě hodnocení výkonu mohou takové schůzky pomoci zvýšit morálku týmu tím, že jednotlivci ukáží, že je platným členem a oporou kolektivu.

Význam hodnoticí schůzky

Hodnoticí pohovor je formální setkání mezi zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným. Účelem této schůzky je poskytnout oběma stranám příležitost zhodnotit a prodiskutovat úspěchy, problémy, rozvoj a růst zaměstnance za určité období, obvykle za šest nebo 12 měsíců.

Jak mohou hodnoticí pohovory zlepšit morálku týmu?

Hodnoticí schůzky mohou výrazně ovlivnit morálku týmu, existuje několik způsobů, jak může efektivní hodnoticí schůzka posílit týmového ducha.

Identifikace překážek a řešení

Hodnoticí schůzka dává jednotlivci příležitost verbalizovat problémy řešení problémů, kterým může ve své práci čelit. Může jít o nedostatek dovedností potřebných k efektivnímu výkonu práce, o pocit, že se povinnosti vzdálily od původní pracovní náplně, nebo o potíže s ostatními členy týmu.

I když zdravé pracovní prostředí by mělo zaměstnancům umožnit řešit tyto problémy kdykoli během roku, často právě hodnoticí schůzka vytváří vhodný čas pro zdárné vyřešení problémů a nalezení řešení.

Poskytnutí prostoru pro diskusi o obavách a následné kroky vedoucí k odstranění překážek mohou zlepšit pracovní pohodu, odstranit stres a zajistit, že pracovníci budou vědět, že mají podporu.

Příležitost k rozvoji

Většina zaměstnanců nechce ve své roli stagnovat. Když má člověk pocit, že nemá prostor pro rozvoj, může si často začít hledat práci jinde. Identifikace oblastí rozvoje na hodnoticí schůzce může pomoci zaměstnanci rozšířit si kompetence, zlepšit dovednosti, což napomůže jeho osobnímu rozvoji a růstu v dané pozici.

Nabídka rozvoje jednotlivci také ukazuje, že si ho vážíme. Dokazuje to, že společnost je ochotna do daného člověka investovat a chce si ho udržet. To může pomoci zlepšit morálku týmu tím, že ukáže, že firmě záleží na zaměstnancích jako na lidech, nejen jako na zdrojích.

Stanovení cílů a úkolů

Mnoho lidí má rádo, když mají na čem pracovat. Stanovení cílů a úkolů může přispět ke zlepšení morálky týmu, protože dává jeho práci induktivní smysl. Dává příležitost zhodnotit něco hmatatelného, pracovník může prožít úspěch spojený s dosažením cílů.

Stanovení cílů a úkolů na hodnoticím pohovoru dává zaměstnanci příležitost zamyslet se nad tím, co od své role očekává. To může pomoci zvýšit sebevědomí a zapojení do práce.

Projev uznání

Projevování uznání zaměstnancům je důležitou součástí udržování dobré morálky v týmu. Každý podnik by měl být schopen prokázat, že si váží svých zaměstnanců a jejich práce.

Každá hodnoticí schůzka by měla obsahovat část, která vyzdvihne úspěchy jednotlivce. Může jít o překonání stanoveného cíle, o zlepšení kvality práce nebo prokázání skvělého týmového ducha. Ať už je to cokoli, věnováním času uznání úspěchu dáte dotyčnému najevo, že si ho vážíte a že jeho dobrá práce nezůstane bez povšimnutí.

Své ocenění můžete rozšířit i mimo schůzku. Použití nástěnky ve společném prostoru k umístění oznámení o úspěších jednotlivých pracovníků může být skvělým způsobem, jak nechat celý tým oslavit úspěchy svých členů.

Diskuse o platu

Lidé chtějí být za svou práci spravedlivě odměněni. Pokud má zaměstnanec pocit, že dělá víc práce, než má uvedeno ve smlouvě, je zvýšení platu oprávněné. Projednání platu na hodnoticí schůzce je jedním z vhodných témat.

Samozřejmě ne po každé takové schůzce může dojít ke změně platu, zejména pokud jich máte několik za rok. Nicméně i samotná diskuse o tématu může zlepšit morálku, protože ukazuje, že firmě na zaměstnancích záleží a nechce je využívat.

Jak vést efektivní hodnoticí pohovor

Efektivní hodnotící schůzka by měla podporovat otevřenou a upřímnou komunikaci. Všude, kde je to možné, by se měl klást důraz na pozitivitu. Pokud zaměstnanec nesplnil cíle, hledejte společně spíš příčinu, neútočte, nekritizujte, pomozte najít lepší způsob.

Vaši zaměstnanci by měli mít dostatek času na přípravu na hodnoticí schůzku. Když jim to oznámíte dva týdny předem, budou mít dostatek času na rozmyšlenou. Často je užitečné poslat předem vybraný formulář, kam mohou napsat své myšlenky a pocity, úspěchy a problémy, abyste je mohli na schůzce prodiskutovat.

Můžete také oslovit širší tým, abyste získali jejich zpětnou vazbu na jednotlivce. Tato zpětná vazba se často označuje jako 360stupňová, protože pomáhá získat úplný obraz o zaměstnanci. Zpětná vazba získaná od týmu by měla být vždy anonymní. Nezapomeňte, že tento typ zpětné vazby nemusí být vždy zcela přesný, protože bude založen na vnímání a názoru - někdy však může pomoci získat lepší představu o tom, jak daný člověk pracuje.

Ujistěte se, že máte na samotnou schůzku dostatek času, abyste nemuseli nic uspěchat. Nedáte-li svým zaměstnancům dostatek času na projednání toho, co potřebují, může to snížit jejich morálku a může to naznačovat, že si jich nevážíte.

Při přípravě na schůzku se ujistěte, že máte připraveno vše, co byste mohli potřebovat. Pro tvorbu poznámek a udržení produktivity a zapojení do jednání může být užitečná tabule nebo flipchartový stojan. Můžete mít také vlastní notebook nebo laptop, abyste si na konci schůzky mohli podrobně popsat jednotlivé akce.

Jak často pořádat hodnoticí schůzky?

Četnost hodnoticích pohorů bude záviset na vaší firmě a vašich procesech. Obecně platí, že schůzka jednou nebo dvakrát ročně vám pomůže získat pravidelnou zpětnou vazbu a udržet si přehled o rozvoji a pokroku jednotlivce i týmu.

Hodnoticí pohovor můžete doplnit měsíčními individuálními schůzkami. Může se jednat o kratší, neformální schůzky mezi jednotlivcem a jeho přímým nadřízeným. Mohou dát vašemu zaměstnanci příležitost prodiskutovat všechny jeho potřeby a také dát přímému nadřízenému možnost řešit případné problémy.

Stačí roční hodnotící schůzka?

Roční hodnoticí schůzka je obvykle minimum, které podnik pro své zaměstnance potřebuje. Často může být prospěšné pořádat pravidelnější hodnotící schůzky, abyste získali pravidelnou zpětnou vazbu.

Během několika měsíců může dojít k mnoha změnám, takže pořádání hodnotících schůzek několikrát ročně umožňuje všem mít přehled o tom, co se děje, a řešit případné problémy, které je třeba řešit.

Příklad programu hodnoticí schůzky

Tento příklad programu hodnoticí schůzky můžete použít jako základ pro vytvoření vlastního programu a upravit jej podle potřeb a procesů ve vaší firmě.

  • Obecné zhodnocení

Schůzku začněte stručným obecným zhodnocením, zda si zaměstnanec myslí, že věci jdou dobře, nebo zda jsou věci, které je třeba zlepšit.

  • 360 zpětná vazba / zpětná vazba týmu

Pokud jste získali zpětnou vazbu od týmu, proberte, co o zaměstnanci řekli. Oceňte úspěch a umožněte vyjádření k případným negativním připomínkám.

  • Zhodnocení předchozích cílů

Prodiskutujte, zda zaměstnanec dosáhl svých cílů z předchozí hodnoticí schůzky. Pokud tomu tak není, diskutujte o příčinách. Pokud ano, oceňte úspěšné splnění.

  • Úspěchy

Promluvte si o tom, co zaměstnanec považuje za své nejlepší úspěchy v posledním období. Diskutujte také o úspěších, které jste u nich rozpoznali.

  • Výzvy

Diskutujte o problémech nebo místech ke zlepšení, které jste v práci zaměstnance identifikovali. Dejte jim možnost vyjádřit své obavy a překážky, se kterými se setkali a které ovlivnily jejich práci. Pokuste se najít řešení a způsob, jak tyto překážky překonat.

  • Cíle

Zeptejte se zaměstnance, jaké jsou jeho cíle do budoucna, porovnejte je s jejich cíli z předchozí hodnotící schůzky.

  • Stanovte nové cíle

Stanovte nové cíle na další období. Nezapomeňte, že cíle by měly být SMART - konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené.

  • Příležitosti k rozvoji

Příležitosti k rozvoji mohou být spojeny s oblastmi pro zlepšení nebo mohou sloužit k rozšíření dovedností a znalostí zaměstnance pro rozvoj jeho role.

  • Jakákoli další zpětná vazba

Umožněte zaměstnanci prodiskutovat jakoukoli další zpětnou vazbu nebo nápady, které má ohledně způsobu práce a postupů společnosti.

  • Přezkoumání opatření

Zajistěte, aby byla jasně uvedena veškerá opatření, včetně toho, kdo je bude realizovat, např. zaměstnanec bude vyhledávat kurzy osobního rozvoje.

Výrobky pro inspiraci

Skleněná magnetická tabule Nobo Impression Pro 1260 x 710 mm, bílá
Více o produktu