Co to znamená, když se v práci koná tzv. Town Hall?

21.08.2023

Co to znamená, když se v práci koná tzv. Town Hall?

„Town Hall“ slouží k setkání zaměstnanců všech úrovní řízení, případně i všech zainteresovaných stran, aby diskutovali a řešili důležitá témata týkající se společnosti. Takové setkání se nazývá "Town Hall“ kvůli otevřenému a inkluzivnímu charakter akce - podobně jako veřejná setkání na radnici (anglicky town hall), kam jsou zváni občané, kterých se dané téma týká.

Účelem takového hromadného setkání je posílit interní komunikaci, transparentnost a spolupráci ve firmě. Town Hall může sloužit ke sdílení důležitých novinek, cílů a strategií firmy. Zaměstnanci mají také možnost vyjádřit své názory, obavy a návrhy.

Tato setkání jsou většinou kombinací prezentací a interaktivních diskusí, často zakončených prostorem pro otázky a odpovědi. Tyto velké mítinky se obvykle konají pravidelně, což umožňuje průběžnou diskusi mezi různými pozicemi, úrovněmi vedení a řízení společnosti a posiluje loajalitu a vnímání společného cíle.

Přínosy Town Hall setkání

V dnešním rychlém a neustále se měnícím obchodním prostředí se transparentnost a důvěra staly základními složkami obchodního úspěchu. Společnosti, které podporují otevřenou komunikaci, si obvykle dokáží lépe udržet zaměstnance, posilují interní vztahy a dosahují vyšší produktivity.

Velká setkání typu Town Hall jsou účinným nástrojem pro vytvoření přátelského prostředí, kde zaměstnanci vědí, že si jich zaměstnavatel váží a vyslechne je. Níže uvádíme tři hlavní výhody častého pořádání Town Hall setkání:

Angažovanost

Town Hall je příležitostí pro zaměstnance, aby se sešli a aktivně se účastnili diskusí o důležitých otázkách nebo tématech. Tento pocit vzájemnosti a inkluzivity může vést k větší loajalitě, spolupráci a posílení pozice.

Důvěra

V dnešním podnikatelském prostředí jsou hybridní formy práce a práce na dálku pro mnohé normou. Důvěra se stala tím pádem ještě důležitější a Town Hall nabízí zaměstnancům příležitost budovat vztahy nejen se svými nejbližšími kolegy, ale také s vedoucími pracovníky ve firmě. Důvěra je dnes pro podniky zásadní a otevřená setkání mohou pomoci tyto vazby budovat.

Pocit sounáležitosti

Podporou inkluzivity, společného záměru, aktivní účasti, budování vztahů, posílení postavení a uznání mohou tyto velké mítinky přispět k silnému pocitu sounáležitosti účastníků. Pocit sounáležitosti je zásadní pro vytvoření pozitivní a angažované firemní kultury.

Plánování a realizace úspěšného mítinku

Plánování a realizace úspěšného town-hallu vyžadují pečlivou přípravu a věnování se nejen hlavní agendě, ale i detailům. Podívejme se na klíčové aspekty a osvědčené postupy, které mohou pomoci a inspirovat.

Stanovení jasných cílů

Definování konkrétních cílů je pro každé obchodní setkání, nejen pro Town Hall, podstatné z několika důvodů, mimo jiné:

 • Zacílení
 • Zapojení účastníků
 • Efektivní delegování
 • Měření úspěchu a dopadu

Díky sladění cíle s celkovými obchodními strategiemi mohou firmy tyto schůzky využít jako efektivní nástroj pro komunikaci a zapojení zaměstnanců. Správně připravený a načasovaný Town Hall může výrazně přispět k úspěšnému dosahování strategických cílů. Na co se zaměřit:

Srozumitelná komunikace

Konzistentní a jasná komunikace na různých úrovních a v různých odděleních firmy je základ. Vyhnete se tak zmatku nebo šíření neúplných či ne úplně správných zpráv.

Odpovědnost a výkonnost

Komunikujte cíle, které jsou v souladu s obchodními strategiemi, během town-hallu můžete ukázat jejich plnění. Ukažte práci oddělení, týmů i jednotlivců, je-li potřeba. Ukazujte plnění klíčových ukazatelů, vysvětlete způsoby měření.

Sladění cílů a strategie

Sladění cílů s celkovými obchodními strategiemi podporuje pocit jednoty a souladu v rámci podniku. Posiluje společnou vizi, hodnoty a cíle a podporuje soudržnou a spolupracující kulturu, která podporuje budoucí úspěch společnosti.

Town Hall v kanceláři

Výběr správného formátu a místa konání

Volba formátu závisí na různých faktorech - prostor, technologické možnosti, rozpočet a konkrétní cíle setkání. Tradiční setkání by mělo být osobní akcí, můžete ho i přenášet on-line, případně připravit jako virtuální.

Virtuální Town Hall

Virtuální setkání probíhají pomocí videokonferenčních platforem. Výhodou tohoto formátu je pohodlí a dostupnost, což je ideální pro společnosti, ve kterých pracují zaměstnanci na různých místech, v různých zemích. Nezapomeňte na funkcionality jako je chat, virtuální zvedání rukou, přestávky. Tyto usnadňují interakci a zapojení podobně jako při setkání „na živo“.

Hybridní Town Hall

Hybridní setkání radnice kombinují osobní i virtuální prvky. Tento formát umožňuje kombinaci fyzického a virtuálního zapojení tam, kde někteří pracovníci pracují na dálku. Nabízí výhody osobní interakce a zároveň zajišťuje inkluzivitu pro vzdálené účastníky.
Mezi faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru platformy nebo místa konání setkání patří:

 • Kapacita a dostupnost
 • Technologické požadavky
 • Poloha a pohodlí
 • Kvalita zvuku a obrazu
 • Funkcionality pro interakci a zapojení
 • Náklady a rozpočet

Vytváření poutavého obsahu

Nemáte-li dostatečně nosný obsah, Town Hall neorganizujte. Dílčí výsledky, informace můžete předat jinými způsoby. Tím zajistíte pro Town Hall exkluzivitu a aktivní účast pozvaných. Níže uvádíme některé tipy pro tvorbu a prezentaci poutavého obsahu:

 • Vyprávění příběhů - ideální pro zaujetí publika a navázání kontaktu. Podělte se o příklady ze života, anekdoty nebo případové studie, které ilustrují důležitost nebo dopad probíraného tématu.
 • Jasné sdělení - obsah musí být stručný a nesmí být zahlcen podružnými informacemi. Používejte odrážky, krátké věty a jasné nadpisy, abyste účastníkům usnadnili sledování a pochopení hlavních bodů.
 • Informační materiály - Připravte pro účastníky informační materiály, jako jsou programy jednání, klíčové body, údaje nebo podpůrné dokumenty (je-li to vhodné). Distribuce těchto fyzických materiálů zajistí umožní účastníkům sledovat důležité body během schůzky, posílí proces zapamatování.
 • Design jednotlivých slidů - Vyhněte se zahlcení prezentovaných slidů příliš velkým množstvím textu či obrázků Pro lepší čitelnost použijte přehledné rozvržení, čitelné písmo a vhodné barvy. Zahrňte klíčové body, vizuální prvky a působivé citáty, které upoutají pozornost.
 • Interaktivní aktivity - Zařaďte interaktivní aktivity nebo cvičení, které vyžadují aktivní účast účastníků. Může jít o brainstorming, skupinové řešení problémů nebo diskuse na základě scénářů. Tyto aktivity podporují zapojení, kritické myšlení, pozornost a spolupráci mezi účastníky. Účastníci neusnou :-)
 • Vizuální nástroje - Použijte mobilní tabuli nebo flipchart k vizuálnímu zachycení a zobrazení klíčových bodů, myšlenek nebo akčních bodů během schůzky. Tyto nástroje usnadňují spolupráci v reálném čase, pořizování poznámek a umožňují snadnou referenci a následnou kontrolu.

Efektivní Town Hall mítink

Hromadná setkání hrají klíčovou roli při zvyšování transparentnosti a důvěry v podnicích. Správným plánováním a provedením můžete vytvořit otevřené a inkluzivní komunikační fórum, kde se zaměstnanci budou cítit informováni, zapojeni a oceňováni. Díky transparentnosti, přístupnosti a aktivnímu zapojení zaměstnanců mohou společnosti posílit vztahy, zvýšit morálku a dosáhnout dlouhodobého úspěchu.

Výrobky pro inspiraci

Mobilní magnetická tabule Nobo Nano Clean™ 1200 x 900 mm
Více o produktu
Mobilní flipchart Nobo s povrchem Nano Clean™ a výsuvným ramenem
Více o produktu