A ”NOBO – MARADJON BIZTONSÁGBAN" PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

1.  „NOBO – MARADJON BIZTONSÁGBANelnevezésű promóciós játék (továbbiakban: Promóciós játék”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

2.  A Promóciós játék 2020. október 15. napján 00 óra 00 perctől 2021. január 31. napján 23 óra 59 percig tart.

3.  Résztvevők: a Promóciós játékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promóciós játékban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promóciós játékkal érintett termékek kaphatók.

4.  A Promóciós játékban való részvétel feltételei:

4.1.  A Promóciós játékban az vehet részt, aki:

  • minimum 1 db Nobo megállító- vagy habtáblát („Termék”), a promóciós termékek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza) vásárol; és
  • a http://www.noboeurope.com/promocio weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe, valamint mobiltelefonszáma megadásával regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályban („Játékszabály”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul a személyes adatainak a jelen Játékszabályban foglaltak szerinti kezeléséhez
  • a Regisztráció során feltölti a Termék vásárlását igazoló vásárlási bizonylatot (számlát vagy szállítólevelet)

4.2   Minden Résztvevő köteles a Promóciós játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

4.3.  A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promóciós játékból.

4.4.  Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

5. Garantált ajándék (a továbbiakban „Ajándék”):

5.1.  Termék vásárlása esetén a Résztvevők a következő ajándékok közül választhatnak: („Ajándék”):

  • Nobo posztertábla, fali, A4 méret (1902214) vagy
  • Nobo állványos posztertábla, A4 méret (1902383)

5.2.  Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

5.3.  Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt max. 3db ajándékot igényelhet.

5.4.  Az Ajándékot a Szervező az Ajándék megrendelése során megadott címre kézbesíti. Amennyiben kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2021. március 31-ig munkaidőben.

6.   Adófizetés és egyéb költségek: A Résztvevőket az Ajándékokkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

7.   Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

7.1  A jelen Promóciós játékban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

7.2.  Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39. címen, a hungarymarketing@acco.com e-mail címen vagy a https://mydata.accobrands.com/ weboldalon.

7.3.  A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóciós játékból való kizáráshoz vezet, ha a Promóciós játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

7.4.  A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promóciós játékban történő részvételnek.

 8. Vegyes rendelkezések

8.1.   A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.  Szervező az Ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.3.   Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.   Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5.   Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.6.   Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóciós játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

 

Budapest, 2020.09.27.

 

Esselte Kft.

Szervező

 

MELLÉKLET 1.

RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

QBPF1290  Nobo tűzhető habtábla, 90x120 cm, fekete

QBPF1812  Nobo tűzhető habtábla, 120x180 cm,fekete

QBPF9060  Nobo tűzhető habtábla, 60x90 cm,fekete

1902204  Nobo megállító tábla, A0 méret

1902205  Nobo megállító tábla, 70x100 cm

1902206  Nobo megállító tábla, A1 méret

1902207  Nobo megállító tábla, A2 méret